Przejdź do treści

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zakład Gospodarki Komunalnej.

 • Data publikacji strony internetowej: 07.06.2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytnik. Powodem wyłaczęń jest fakt, iż zostały tak opublikowane przed wejściem ustawy w życie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Wysocka.
 • E-mail: a.wysocka@zgk.karlino.pl
 • Telefon: 943119522

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 1 ,78-230 Karlino
 • E-mail: a.paduch@zgk.karlino.pl
 • Telefon: 94 311 7289

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Wojska Polskiego, do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Wejście jest dostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy przed budynkiem, należy zachować szczególną ostrożność. W budynku nie ma recepcji. Biura Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się na I piętrze budynku, wzdłuż lewej strony korytarza.
Brak windy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność parkingu

Zakład Gospodarki Komunalnej  posiada parking ogólnodostępny przy ulicy Wojska Polskiego, po prawej strony wejścia do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonaniu barier w  budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.