Przejdź do treści
  1. Dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych za media oraz zwrotu kosztów usunięcia ewentualnych zniszczeń lokalu i wyposażenia, przekraczających zużycie  normatywne, ustala się kaucję zabezpieczającą w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu określonego   w skierowaniu do zawarcia umowy podnajmu,
  2. Podnajemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości określonej w ust. 1 na rachunek:
    Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie Nr  90 1020 2791 0000 7702 0290 8051
    przed przekazaniem protokolarnym lokalu.
  3. W razie wygaśnięcia umowy podnajmu , zwaloryzowana kaucja zostanie zwrócona podnajemcy przez Zarządcę, w terminie miesiąca od protokolarnego zwrotu lokalu, po potrąceniu wymagalnych wierzytelności najemcy wobec podnajemcy tytułem niniejszej umowy.
  4. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje  w kwocie równej 12-krotności miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji, jednak w kwocie nie  niższej niż kaucja pobrana, po potrąceniu wymagalnych wierzytelności Zarządcy.

Powyższy zapis opiera się na Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: Zwrot kaucja  art. 6 pkt. 2 ustęp 1-4,  protokół ze stanu technicznego art. 6c, całość zamyka art. 6e.