Przejdź do treści

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO - ogólna

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Karlinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych:
  Administratorem Danych Osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Karlinie 78-230 Karlino, ul. Wojska Polskiego 1.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
  W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować:
  • listownie na adres: – Zakład Gospodarki Komunalnej, 78-230 Karlino, ul. Wojska Polskiego 1, lub
  • e-mail: biuro@zgk.karlino.pl, tel. 94 311 72,
  • e-mailem: Inspektor Danych Osobowych – Agata Wysocka a.wysocka@zgk.karlino.pl,  tel. 660518728
 3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. „w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” oraz  art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. „przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze” w szczególności w związku z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi statutową działalność Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie przedsięwzięć o charakterze użyteczności publicznej.

4. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) niezbędnym do realizacji zawartej/tych umowy/umów oraz realizacji przedmiotu wniosków;
b) wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze Danych Osobowych czyli na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w związku z realizacją statutowych zadań w zakresie świadczenia wszelkich usług na rzecz społeczności lokalnej, tj. jak:
- wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;    
- zarządzanie zielenią miejską oraz utrzymanie czystości i porządku ulic oraz terenów należących do gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- zarządzanie nieruchomościami i wykonywanie zadań względem lokatorów zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów oraz własności lokali;
- utrzymanie, prowadzenie i eksploatacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);    
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;     wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów i realizacja czynności księgowych,
- dokonanie zdalnego odczytu wodomierza oraz otrzymywanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza (dotyczy osób posiadających wodomierze z nakładką radiową),    
- Ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,    
- realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
- powiadomienia Pani/Pana o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii, powiadomienia o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, co stanowi również Pani/Pana interes – Art. 6 ust. 1 lit. f, ale też Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym),    
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,

5. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji, tj.:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa przetwarzają dane osobowe, w tym w szczególności operator pocztowy - Poczta Polska/firmy kurierskie, bank (za pomocą którego realizowane są przelewy), urząd skarbowy, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach wywozu odpadów lub gospodarowania wodami oraz pozostałe organy regulacyjne zgodnie z właściwością;
- w uzasadnionych przypadkach firmom windykacyjnym, właścicielowi lub współwłaścicielowi nieruchomości;
- podmioty, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w tym dostawcy oprogramowania służącego przetwarzaniu danych osobowych,

6. Pozyskiwanie Pani/a danych osobowych:


Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana w związku z składanymi wnioskami, pismami lub zawartymi umowami z ZGK. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż bezpośrednio od Pani/Pana, np. od  innych organów administracji publicznej lub osób trzecich, ZGK poinformuje Panią/Pana o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Urząd z tego obowiązku.

7. Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZGK:


Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, usług oraz Państwa spraw i wniosków, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia zapłaty należności, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, czy też z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa lub innych ważnych względów interesu publicznego oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na ZGK, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

8. Pani/Pana prawa względem przetwarzanych danych osobowych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

9. Informacje dodatkowe:


Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże w celach określonych w punkcie 4 w tym, wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Zakładzie Gospodarki Komunalnej, zawarcia umowy  oraz dokonania prawidłowej obsługi Państwa np. przy rozpatrywaniu wniosków lub innych pism jest niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.